Orientació matricula Educació Social – UOC – Setembre 2011

Per a aquells estudiants que es matriculen per primer cop al Grau d’Educació Social recomanem que triïn 3 assignatures d’entre aquestes 5:

1) COMPETÈNCIES TIC EN EDUCACIÓ SOCIAL

2) PEDAGOGIA SOCIAL

3) PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

4) ANTROPOLOGIA PEDAGÒGICA

5) PSICOLOGIA SOCIAL

LLISTAT D’ASSIGNATURES GRAU EDUCACIÓ SOCIAL: setembre de 2011

ASSIGNATURA

DESCRIPCCIÓ

RECOMANACIONS PER A FER UNA MATRÍCULA MÉS EFECTIVA

MODEL D’AVALUACIÓ i MATERIALS

Pedagogia Social

Professor Responsable:

Segundo Moyano

6 ECTS – Bàsic

Aquesta assignatura es planteja a mode d’introducció als fonaments teòrics de l’Educació social des del marc disciplinari que li és propi: la pedagogia social.

 La recomanem cursar al primer semestre.

AC+PS O Examen

-Materials didàctics de l’assignatura

Competències TIC en Educació Social

 

Professora Responsable:

 Montse Guitert

6 ECTS – Bàsic

En l’assignatura s’integren un conjunt de recursos metodològics i instrumentals, que faciliten l’adquisició de les habilitats TIC. La finalitat dels recursos instrumentals, no és el domini de l’eina sinó la seva aplicació en cada situació.

La recomanem cursar al primer semestre.

-Només es pot superar per AC

-Materials didàctics de l’assignatura

Antropologia Pedagògica

Professor Responsable:

Jordi Solé

6 ECTS – Bàsic

Aquesta assignatura exposa els elements fonamentals per entendre l’educació des de la perspectiva de l’humanitació, en el sentit que sense educació no hi ha humanitat.

La recomanem cursar al primer semestre.  -AC+PS o Examen-Materials didàctics de l’assignatura i Lectures d’antropologia pedagògica

Psicologia del desenvolupament

Professora Responsable:

 Eulàlia Hernàndez

6 ECTS – Bàsic

Aquesta assignatura presenta el desenvolupament humà des dels primers anys de vida fins a la vellesa. Analitza els canvis en els àmbits psicobiològic, físic, cognitiu, comunicatiu i afectiu, així com els principals processos i contextos de desenvolupament.

La recomanem cursar al primer semestre.  -AC + PS o Examen-Materials didàctics de l’assignatura i el llibre Psicologia del ciclo vital.

-Diferents lectures en format pdf accessibles a l’aula

Psicologia Social

 

Professor Responsable:

 Pep Vivas

6 ECTS – Bàsic

Introducció a la psicologia social; El com i el perquè de la psicologia social; La identitat (el self); La interacció social; Naturalesa i organització de les actituds; Influència, conformitat i obediència.

La recomanem cursar al primer semestre  -AC+ PS o Examen-Materials didàctics de l’assignatura

Teoria de l’Educació

Professor Responsable:

 Jordi Solé

6 ECTS – Bàsic

Conceptualització de l’educació, El sentit de la teoria de l’educació, L’acció educativa, Teories de l’Educació, Educació social: acció educativa en el camp social,  Educació i sostenibilitat: sobre la societat de la informació i les seves contradiccions

  -AC+ PS o Examen-Materials didàctics de l’assignatura

Història de l’Educació Social

Professor Responsable:

 Jordi Planella

6 ECTS – Obligatori

1) Fonaments històrics de l’educació social: el sentit de la història, Compassió, pietat, hospitalitat.

2) Fonaments històrics i antropològics de l’educació social,

3) El tancament de l’Alteritat (XVII-XVIII),

4) La mirada mèdica i psicològica a l’Educació social,

5) Educació popular i món obrer,

6)L’educació social a Europa en el període d’entreguerres: 1914-1950,

7) Assistència social i acció socioeducativa en el franquisme,

8 ) La Junta de Protecció a la Infància de Barcelona,

9) El naixement del treball comunitari,

10) La consolidació dels educadors socials (1969-2009): del voluntarisme a la professionalització,

11) Globalització  i educació social,

12) El taller d’història de l’educació social

És recomanable haver cursat Pedagogia Social abans de matricular-se. -AC + PS o ExamenMaterials didàctics de l’assignatura.

Introducció a les Ciències Socials

Professor Responsable:

 Daniel López

6 ECTS – Bàsic

Naixement i fonaments bàsics de les Ciències socials, Entre cultura i natura, Contracte, soberania i poder, Crítica social: radicalisme o reformisme polític, Vells i nous bojos: renegar de Foucault?, Comunitat cívica i magistratura social: dues respostes a la crisis urbana, Viatge a l’interior del jo: la psicolització del jo en la societat dels individus.

  -Materials didàctics més el llibre Pensar i resistir: la sociologia crítica después de Foucault

Mètodes i tècniques d’investigació educativa

 Professor Responsable:

 Segundo Moyano

6 ECTS  – Obligatori

Evolució, concepte i fonaments de la recerca educativa, Metodologies de recerca educativa, Metodologia qualitativa orientada a la comprensió, Metodologies qualitatives orientades cap al canvi i la presa de decisions, Metodologia i tècnica participativa

Cal tenir en compte que aquesta assignatura implica una dedicació específica donat el seu caràcter aplicat. -Aquesta assignatura només es pot superar a través del model d’AC-Materials didàctics de l’assignatura

Serveis Socials

P. Responsable:

Jordi Planella

6 ECTS – Bàsic.

Aspectes conceptuals. Antecedents. Els serveis socials actuals I. Els serveis socials actuals II.

-AC + PS o Examen-Materials didàctics de l’assignatura i el llibre Descenso a perifèria

Educació Intercultural

 P. Responsable:

Eva Bretones

6 ECTS  – Obligatori

Interculturalitat i educació social: de la teoria a la pràctica, El nou valor de la diferència, La Interculturalitat en les polítiques públiques.

És recomanable haver cursat Antropologia Pedagògica abans de matricular-se. AC + PS o Examen

Planificació i avaluació en el camp de l’acció social

 P. Responsable:

Eva Bretones

6 ECTS – Obligatori

Identitat i pertinència. Planificació. Avaluació.

És recomanable haver cursat Mètodes i tècniques d’investigació socioeducativa.Aquesta assignatura es cursa en grups petits de format seminari.Cal tenir en compte que aquesta assignatura implica una dedicació específica donat el seu caràcter aplicat. Aquesta assignatura es basa únicament en l’avaluació CONTINUADA.

Models d’acció socioeducativa

 P. Responsable:

Segundo Moyano

6 ECTS – Obligatori

El lloc dels models. El control social. Un paradigma nou. La pràctica educativa en educación social. Els elements que cionfuguren els models educatius. Fils nous i vells per a teixir oportunitats.

-AC + PS o Examen

Bases per a l’acció socioeducativa en infància en risc social

Professor Responsable:

 Segundo Moyano

6 ECTS  – Obligatori

Aportacions  des d’allò social per a l’acció socioeducativa. Créixer i madurar en condiciones de dificultat social. Processos de socialització. Cultura i educació. El treball educatiu: el lloc de l’educació social. Els sistemes de protecció a les infàncies. Circuits socials. Institucions de protecció a les infàncies

  AC + PS o Examen

Idioma Modern I: Francès

Professora Responsable:

 Nathalie Bittoun Debruyne

6  ECTS  – Bàsic

-Activités de Compréhension Orale (Écoutez)

-Activités de Compréhension Écrite (Lisez)

-Activités d’Expression Orale (Parlez)

-Activités d’Expression Écrite (Écrivez)

-Activités de Lexique (Vocabulaire)

-Activités de Grammaire (Grammaire)

-Activités de Phonétique (Parlez)

Aquesta assignatura requereix un determinat nivell en relació a l’idioma. Compte! Per tal de poder seguir el ritme d’aquesta assignatura, cal tenir un nivell B1 , segons la normativa del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües(MECR).

Es recomana que els estudiants facin una prova de nivell, accessible des del Pla Docent de l’assignatura (Secretaria)

 

Idioma Modern I: Anglès

Professora Responsable:

 

Marie Christine Appel

6 ECTS  – Bàsic

-Reading comprehension

-writing

-listening comprehension

-speaking

-group work

Important:aquesta assignatura no és per a principiants. Els estudiants han d’haver assolit prèviament un nivell intermedi (equivalent a un B1 al Marc europeu comú de referència per a les llengües) abans de matricular-s’hi. Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell(accessible des del Pla Docent a Secretaria) Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, la qualificació de la qual es confirma mitjançant una prova de validació. La fórmula d’acreditació és: AC+PV

-Materials didàctics de l’assignatura

Etnografia aplicada a l’educació social

Professora Responsable:

 Eva Bretones

6 ECTS – Obligatori

L’etnografia com a mirada a la diversitat social i cultural. L’etnografia com a pràctica de camp: mètodes i tècniques. L’etnografia com a descripció de les societats humanes: Modalitats d’escriptura etnogràfica. Etnografia com a procés de recerca. El disseny d’investigació i l’experiència del treball de camp

És recomanable haver cursat primer Planificació i avaluació en el camp de l’Educació Social i Educació intercultural

 

Cal tenir en compte que aquesta assignatura implica una dedicació específica donat el seu caràcter aplicat.

Només es pot superar amb AVALUACIÓ CONTINUADA: AC+ PS

Animació sociocultural

Professor Responsable:

 Jordi Planella

6 ECTS – Obligatori

Concepte i sentit de l’ASC. Context, naixement i desenvolupament de l’ASC. Disseny de programes d’ASC. Animació de grups. Infància i temps lliure. ASC i escola. Polítiques de joventut. Polítiques culturals. Desenvolupament comunitari. El repte d’envellir. Una mirada des de l’ASC.

  -Només et pot superar a través de l’Avaluació Continuada

-Materials didàctics de l’assignatura

Acció socioeducativa i diversitat funcional

Professor Responsable:

 Jordi Planella

6 ECTS – Obligatori

-De la mirada mèdica a la perspectiva social de la discapacitat. -De la discapacitat a la diversitat funcional.

-Paradigmes i teories de la discapacitat.

-Més enllà de la discapacitat: la persona.

-Acompanyament i diversitat funcional.

-Cartografies de la discapacitat: serveis i professionals.

-Actituds vers la diversitat fucnional.

  AC + PS o Ex

-Materials didàctics de l’assignatura

Dinàmica de grups

P. Responsable:

Pep Vivas

6 ECTS – Obligatori

Els grups humans i les seves dinàmiques internes. La dinàmica dels grups en l’educació. Tècniques i estratègies de la dinàmica de grups

És recomanable haver cursat primer Psicologia Social. -Ac + PS o Examen

Idioma Modern II: Anglès

Professor Responsable:

 Joseph Hopkins

6  ECTS – Bàsic

Rreading comprehension . Writing. Listening comprehension. Speaking. Group work

 

Cal haver superat l’assignatura Idioma Modern I: Anglès per tal de matricular-se. -Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació continuada, la qualificació de la qual es confirma mitjançant una prova de validació. La fórmula d’acreditació és: AC+PV

-Materials didàctics de l’assignatura

Idioma Modern II: Francès

Professora Responsable:

 

Nathalie Bittoun Debruyne

6  ECTS – Bàsic 

En noir et blanc. Projets, rêves ou regrets ?. C’est comme ça !. Raconte-moi ce qu’ils ont dit. Des opinions au dîner. Touchés par l’émotion

Cal haver superat l’assignatura Idioma modern I: Francès per tal de matricular-se. – Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i de l’altra, a partir de la realització d’un examen final (presencial). La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC+PS o EX

-Materials didàctics de l’assignatura

Ètica aplicada a l’educació social

Professora Responsable:

 Jordi Solé

6 ECTS – obligatori. 

-Per què és important l’ètica aplicada, avui?

-Aspectes i conceptes instrumentals de la filosofia moral que convé conèixer

-Com podem decidir el que està moralment bé o malament en el segle XXI

-Autonomia i presa de decisions.

AC + PS o EX

Formació i inserció sociolaboral

P. Responsable:

Segundo Moyano

6 ECTS – obligatori. 

El lloc del subjecte en els processos laborals. Orientació, formació i inserció des d’una perspectiva educativa. Actualitat de les polítiques laborals i els mercats de treball. Propostes de treball educatiu i social.

-Model d’avaluació: AC + PS o EX-Materials didàctics de l’assignatura

Direcció i gestió de centres i programes d’educació social

P. Responsable:

Segundo Moyano

6 ECTS – obligatori.

La funció dels educadors socials en la direcció i gestió d’institucions d’educació social. El treball en equip. Marqueting social. Polítiques de qualitat i avaluacions institucionals. Organització institucional i educativa

-Model d’avaluació: AC + PS o EX

-Materials didàctics de l’assignatura

Família i educació social

P. Responsable:

Eva Bretones

6 ECTS  – obligatori.

-Realitats familiars i Politiques socials públiques
-Posicionament professional, raons i arguments l’experiència de l’acció socioeducativa amb famílies.

-Model d’Avaluació: AC+PS o EX

-Materials didàctics de l’assignatura

Psicologia comunitària

Professor Responsable:

Israel Rodríguez

6 ECTS  – obligatori.

-Coneixements psicosocials: perspectives i fonaments dels problemas socials.

-Psicologia comunitària i benestar social

-Psicologia social i comunitària de la salut

-Com actuar davant dels problemes socials des de diferents perspectives

-Models d’intervenció social des de la psicologia comunitària

És recomanable haver cursat abans les assignatures Psicologia Social i Dinàmica Grups. AC+PS o EX

-Materials didàstics de l’assignatura

-Lectures complementàries

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s