Diferències entre els serveis – projectes d’educació social i altres serveis o bens de mercat

           Tal i com hem pogut llegir als diversos materials que composen la bibliografia d’aquest resum, podem apreciar l’existència de tres sectors dins de la societat, que són el sector públic (el govern), el sector privat (empreses en ànim de lucre) i el tercer sector, on podem trobar aquelles organitzacions que no cerquen la seva finalitat lucrativa.

          Malgrat que existeix varietat d’opinions, podríem definir allò que entenem per empresa social a aquelles organitzacions o empreses que porten a terme la seva missió social principal o ambiental emprant mètodes empresarials, és a dir, tal i com remarcava en el seu article Ernesto Barrera, “el terme <<empresa>>, dins d’aquest esquema, implica aleshores un model de negoci creador de valor econòmic, és a dir, que la comercialització dels bens i serveis genera fluxos econòmics suficients per autofinançar l’activitat empresarial…” Però, malgrat de tractar-se d’una empresa, aquesta haurà de complir una mena de requisits per tar de ser denominada empresa social, en línees generals, podrem afirmar que aquests requisits seran que la seva política d’assignació dels fluxos econòmics excedents han d’invertir-se en la seva pròpia estratègia social, permetent als seus clients BOP[1] la captura de la major part del valor econòmic creat pel model de negoci.” (Barrera, 2007).

Continua Llegint