L’ètica de la complexitat i el codi deontològic

Ètica prové del grec éthos, que significa comportament, hàbits, costums (2011: 53). Entenem per ètica allò que respon al que és bo en interès d’un mateix (ja sigui un “jo” o un “nosaltres), és a dir, podríem pensar en una mena de codi obert de normes civils, o dit d’altra manera, l’ètica serà la ciència encarregada d’estudiar i de pensar el contingut de la moral, entenent com a moral allò que és bo per a tothom, aquell conjunt de principis, normes, preceptes, valors i actituds sobre la manera de comportar-se per portar una vida que es considera bona i justa (2011:53). Tanmateix, hem pogut observar que a l’igual que la societat ha anat evolucionant, en ella la ètica i la moralitat també ho han anat fent, per exemple, antigament (fins fa no molts anys), la dona estava relegada a un segon plànol; aquesta no podia ser part activa de la societat, i estava sotmesa a les decisions dels barons que l’envoltaven; aquest fet, en la seva època (o en altres cultures) estava ben vist pel conjunt de la societat, fins que aquesta societat va anar avançant, va anar escoltant aquelles veus contràries i va modificar les seves conductes i la pròpia acceptació d’aquesta pràctica.

Continua llegint

Anuncis