Novetats al voltant de l’#appFGC / Novedades sobre la #appFGC

VERSIÓ CATALÀ (Más abajo en castellano):

Malgrat el silenci al qual ens tenen acostumats el senyor Ticó i els responsables de comunicació de FGC, ja ningú pot negar que s’ha creat un debat al voltant d’aquesta aplicació que permet denunciar la pobresa… Aquest silenci de Ticó i de FGC, va quedar demostrat quan recentment, em convidaren a participar en el programa “No es un día cualquiera” de RNE1, al qual no va assistir cap responsable de FGC, malgrat que també estaven convidats

Malgrat que des de els mitjans oficials d’FGC se’ns estiga ignorant, aquesta notícia si que està tenint ressò mediàtic, i fins i tot, ha travessat l’Atlàntic on, El Tiempo de Bogotá, un dels diaris més importants de Colòmbia, es feia ressò de la nostra petició, de la qual, els pròxims dies també parlarà BBC Mundo

Donat que per cada persona que signa la nostra petició, també s’envia un correu a sindic@sindic.cat, el Síndic de Greuges de Catalunya, a través de la seva àrea de registre s’ha posat en contacte amb nosaltres, enviant el següent escrit:

Benvolguts senyors,

En relació amb la recepció massiva a la Institució del Síndic de Greuges de Catalunya de correus electrònics en què manifesteu el vostre rebuig de l’aplicació informàtica per avisar de “comportaments incívics” en trens o andanes de FGC, us informem que, atès el format en el qual ens han estat adreçats els escrits (únicament amb el nom i una adreça de correu electrònic genèrica), no ens és possible donar-los entrada com a queixa.

Tot i amb això, si alguna persona s’ha resultat directament afectada, ens pot fer arribar les seves dades personals, juntament amb una breu explicació dels fets i procedirem a tramitar l’expedient de queixa corresponent.

En resposta a aquest oferiment, des d’ací, vos convide a emplenar aquest formulari per fer-lis arribar les queixes oportunes, podreu fer servir la mateixa carta que es remet als correus electrònics tant del Síndic com de FGC. Personalment, la vaig fer servir per deixar constància de la nostra petició, amb totes les meves dades correctes, identificador número 33146.

D’altra banda, serà cert que amb les més de 15.500 signatures que ja hem aconseguit a hores d’ara, hem obert la caixa de Pandora, tal i com remarca hui l’article de Rebeca Carranco en el País… El debat, ja no només es centra en aquesta aplicació concreta de Ferrocarrils, sinó que obre la porta a la discussió i posicionament sobre un tema molt més ampli: la “participació ciutadana” que sol·liciten les administracions públiques és una possibilitat innòcua o, pel contrari, poden induir a una “intolerància activa” que es materialitza en la delació, erigint-nos en ciutadans policies…

Tractaré de deixar la meva opinió al respecte d’aquest debat que està sorgint…

Començaré aclarint que pense que els ciutadans si que estem cridats a col·laborar en la construcció i manteniment de la societat, però, no serà d’aquesta forma, emprant aquestes metodologies com es va a aconseguir. Crec que els nostres polítics (i tots nosaltres) hauriem de preguntar-nos algunes qüestions com: Per què no està mal vist socialment que algú defraude impostos? Per què no està mal vist embrutar els nostres carrers? Per què d’alguna forma es respecta l’enriquiment sobtat de molts càrrecs públics? Per què acceptem les oposicions fraudulentes de moltes administracions locals per cobrir places entregades a dit?

Per què, en definitiva, ens sentim tan còmodes davant d’aquesta forma de viure? Potser, siga la forma que s’ha encoratjat des de les esferes polítiques, la lloança del “pelotazo“, el “i tu més” que responen els polítics quan algú els acusa d’una incorrecció, l’esbronc a un diputat del partit contrari,… I ara que ja ens hem acostumat a viure així, ja no els agrada la mala educació. Ara que ja hem assumit el “que se jodan“, hem de canviar-ho i hem de fer-ho delatant als que no tenen un lloc de treball digne perquè… a més, mentre s’esbroncaven, ens hem quedat en fallida.

No senyors! Els nostres dirigents polítics haurien de contemplar que per a que els ciutadans col·laborem amb la vida política, caldrà implementar una veritable democràcia participativa, és a dir, des de la base de la presa de decisions. Aclarit aquest punt, considere que el que a hores d’ara estan fent, no es demanar la col·laboració ciutadana, sinó, com ja he denunciat en moltes ocasions, estan recreant aquesta actitud orwelliana… Amb actuacions com aquesta, l’administració pública, està generant una divisió en la societat, fent que “ens traguem els ulls” els uns als altres, que ens enfrontem entre iguals. Fomenten, per tant, la societat de delators, que lamentablement recorden altres moments del nostre país o d’altres països…

Personalment, sóc de la opinió que si per fomentar el civisme cal fer-ho des de la censura, es perquè han fracassat les polítiques preventives i l’educació. Per tant, també caldrà parlar de replantejar el sistema educatiu, desenvolupant un model que incideixi en la transmissió dels valors socials, i no quedar-se en ximpleries com les que sembla que ens vol oferir l’actual govern conservador, canviant el nom de la tristament famosa assignatura d’Educació per a la Ciutadania per el d’Educació Cívica i Constitucional, en la qual,  s’eludeixen temes com l’homofòbia, les desigualtats socials,… Per cert, pensen els nostres polítics que per llevar aquests temes, deixaran d’existir?

Si aconseguim millorar aquest civisme, aquesta educació, la transmissió de valors,… potser, ja podríem parlar de denunciar (i no de forma anònima) aquelles actituds incíviques… però, si fem tot això, tampoc caldrà oblidar que la pobresa, no entra dins d’aquests comportaments incívics…

——————————————————————————

VERSIÓN EN CASTELLANO:

A pesar del silencio al cual nos tienen acostumbrados el señor Ticó y los responsables de comunicación de FGC, ya nadie puede negar que se ha creado un debate alrededor de esta aplicación que permite denunciar la pobreza… Este silencio de Ticó y de FGC, quedó demostrado cuando recientemente, me invitaron a participar en el programa “No es un día cualquiera” de RNE1, al cual no asistió ningún responsable de FGC, a pesar de que también estaban invitados.

A pesar de que desde medios oficiales de FGC se nos está ignorado, esta noticia si que está teniendo eco mediático, e incluso ha atravesado el Atlántico, donde El Tiempo de Bogotá, uno de los periódicos más importantes de Colombia, se hacía eco de nuestra petición, de la cual, los próximos días tambié hablará BBC Mundo

Dado que por cada petición que se firma, el Síndic de Greuges de Cataluña (defensor del Pueblo) recibe una carta a través de su área de registro, se ha puesto en contacto con nosotros, enviando el siguiente escrito:

Queridos señores,

En relación con la recepción masiva a la Institución del Síndic de Greuges de Cataluña de correos electrónicos en que manifestáis vuestro rechazo de la aplicación informática para avisar de “comportamientos incívicos” en trenes o andenes de FGC, os informamos que, atendido el formato en el cual nos han sido dirigidos los escritos (únicamente con el nombre y una dirección de correo electrónico genérica), no nos es posible darlos entrada como queja.

Todo y con esto, si alguna persona se considera directamente afectada, nos puede hacer llegar sus datos personales, junto con una breve explicación de los hechos y procederemos a tramitar el expediente de queja correspondiente.

En respuesta a este ofrecimiento, desde aquí, os invito a rellenar este formulario para hacerles llegar las quejas oportunas, podréis usar la misma carta que se remite a los correos electrónicos tanto del Síndic como de FGC. Personalmente, la usé para dejar constancia de nuestra petición, con todos mis datos correctos, identificador número 33146.

A pesar de todo, será cierto que con las más de 15.500 firmas que ya hemos conseguido, en estos momentos, hemos abierto la caja de Pandora, tal y cómo remarca hoy el artículo de Rebeca Carranco en el País… El debate, ya no sólo se centra en esta aplicación concreta de FGC, sino que abre la puerta a la discusión y posicionamiento sobre un tema mucho más amplio:  la “participación ciudadana” que solicitan las administraciones públicaso es una posibilidad inocua o, por el contrario, pueden inducir a una “intolerancia activa” que se materializa en la delación, erigiéndonos en ciudadanos policías…

Trataré de dejar mi opinión al respecto de este debate que está surgiendo…

Empezaré aclarando que pienso que los ciudadanos sí que estamos llamados a colaborar en la construcción y mantenimiento de la sociedad, pero no es utilizando estos métodos coomo se va a conseguir. Creo que nuestros políticos (y todos nosostros con ellos) deberían preguntarse algunas cosas, como por ejemplo: ¿Por qué no está mal visto socialmente que alguien defraude impuestos?, ¿Por qué no está mal visto tirar papeles, ensuciar las calles?, ¿Por qué de alguna manera se respeta el enriquecimiento repentino de muchos cargos públicos?, ¿Por qué aceptamos las oposiciones fraudulentas de muchas administraciones locales para cubrir plazas entregadas a dedo?

¿Por qué, en definitiva, nos sentimos tan cómodos ante esta forma de vivir? Tal vez es la forma que se ha alentado desde las esferas políticas, la alabanza del “pelotazo”, el “y tú más” que responden los políticos cuando alguien les acusa de una incorrección, el abucheo a un diputado del partido contrario,… Y ahora que ya nos hemos acostumbrado a vivir así, ya no les gusta la mala educación. Ahora que ya hemos asumido el “que se jodan“, hemos de cambiarlo y hemos de hacerlo chivándonos de quienes no tienen un puesto de trabajo digno porque… además, mientras se abucheaban, nos hemos quedado en bancarrota.

¡No señores! Nuestros dirigentes políticos, deberían contemplar que para que los ciudadanos colaboremos en la vida política, habrá que implementar una verdadera democracia participativa, es decir, desde la base de la toma de decisiones. Aclarado este punto, considero que lo que a estas alturas están haciendo, no es pedir la colaboración ciudadana, sino, como ya he denunciado en muchas ocasiones, están recreando esta actitud orwelliana… Con actuaciones como esta, la administración pública, está generando una división en la sociedad, haciendo que “nos saquemos los ojos” los unos a los otros, que nos enfrentamos entre iguales. Fomentan, por tanto, la sociedad de delatores, que lamentablemente recuerdan a otros momentos de nuestro país u otros países…

Personalmente, soy de la opinión que si para fomentar el civismo hay que hacerlo desde la censura, es porque han fracasado las políticas preventivas y la educación. Por tanto, también se podría hablar de replantear el sistema educativo,desarrolando un modelo en el que se incida en la transmisión de los valores sociales, y no quedarse en paripés como el que parece que nos quiere ofrecer el actual gobierno conservador, cambiado el nombre de la tristemente famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía por el de Educación Cívica y Constitucional, además de eliminar la alusión a temas como la homofobia, las desigualdades sociales,… ¿Por cierto, creen nuestros gobernantes que por eliminar estos temas dejarán de existir?

Si conseguimos mejorar este civismo, esta educación, la transmisión de valores,… quizás, ya podríamos hablar de denunciar (y no de forma anónima) aquellas actitudes incívicas… pero, si hacemos todo esto, tampoco habrá que olvidar que la pobreza, no entra dentro de estos comportamientos incívicos…

8 comments on “Novetats al voltant de l’#appFGC / Novedades sobre la #appFGC

 1. Estoy a favor de la democracia participativa y del fomento del civismo y en contra del control orweliano en nombre de la sacrosanta seguridad. Lo que conlleva criticar todo lo que haya que criticar: abusos policiales, ventas fraudulentas en el metro, en los comercios, en los bancos etc., y, en general, actos incívicos, como agresiones a personas en situación de debilidad, ruidos nocturnos que impiden dormir a los ancianos, etc., etc. Pero con una condición, y solo una: firmando la denuncia con su nombre, apellido y DNI. El anonimato es lo propio de regímenes fascistas y totalitarios del signo que sean.
  Javier Elzo. San Sebastián. 15148044Z.
  http://javierelzo.blogspot.com

 2. Retroenllaç: Contestació a Salvador Cardús | Educació Social… des dels inicis

 3. Retroenllaç: Avancem amb l’#appFGC | Educació Social… des dels inicis

 4. Retroenllaç: Ho hem aconseguit… hem donat un gran pas!!!! #appFGC | Educació Social… des dels inicis

 5. Retroenllaç: Un gran pas, però, pensem que cal continuar! #appFGC | Educació Social… des dels inicis

 6. Retroenllaç: El Síndic de Greuges es desentén… i el PP, és el PP… | Educació Social… des dels inicis

 7. Retroenllaç: Contestació a Salvador Cardús | Educació Social des dels Inicis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s