Psicologia del Desenvolupament

 • Descripció
Aquesta assignatura forma part dels fonaments teòrics bàsics de l’educació social en l’àmbit de la psicologia. Aporta els coneixements elementals sobre els canvis que es produeixen en la persona al llarg del seu cicle vital, els seus desencadenants i els contextos en què es produeixen. Així mateix, relaciona aquests coneixements amb la seva aplicació en la intervenció socioeducativa pròpia de l’educació social.
Els professionals de l’educació social, han de tenir en compte els processos evolutius de les persones i conèixer les fites bàsiques per les que passaran al llarg de la seva vida, tant pel què fa a les diferències en les diferents etapes de la vida com pel què fa als diversos contextos de desenvolupament en què les persones despleguen la seva vida.
La creença en l’educabilitat de la persona que ha de desenvolupar aquest professional depèn de la reflexió sobre el model de persona que es tingui de referència, ja que la tasca de l’educació social és la de promoure el canvi en persones i grups humans. Així mateix, depèn del coneixement que es tingui de les peculiaritats d’aquests canvis per tal de poder dissenyar els objectius educatius adequats en cada cas.
Des d’aquesta perspectiva, la Psicologia del desenvolupament esdevé una eina perquè el professional de l’educació social reflexioni sobre la importància d’un posicionament epistemològic a l’hora de desenvolupar la seva tasca professional.
 • Objectius i competències

Competències transversals

 • Anàlisis i síntesi.
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Gestió de la informació.
 • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

Competències específiques

 • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que conformen la persona com a protagonista de l’educació.

Objectius d’aprenentatge

 • Conèixer i reflexionar sobre les diferents teories, conceptes i mètodes del desenvolupament humà.
 • Reflexionar i comprendre les implicacions d’aquests coneixements per a la pràctica de l’Educació Social.
 • Promoure una visió integrada dels processos de canvi al llarg del cicle vital.
 • Continguts

El contingut de l’assignatura es distribueix en sis unitats didàctiques, dues referents a la història i perspectives teòriques en Psicologia del Desenvolupament i la resta dedicades cadascuna a una etapa del desenvolupament (primera infància, segona infància, adolescència i joventut i edat adulta i vellesa).

UNITAT DIDÀCTICA 1: Història, mètodes i conceptes fonamentals en la Psicologia del desenvolupament

 • Psicologia del desenvolupament: evolució històrica i concepte.
 • Mètodes d’investigació en Psicologia del desenvolupament i de l’educació.
 • Els principals factors en el desenvolupament.
UNITAT DIDÀCTICA 2: Perspectives teòriques en Psicologia del desenvolupament
 • Teoria Psicogenètica de Piaget.
 • Teories del Processament de la Informació.
 • Teoria Socio-cultural de Vygotsky.
 • Altres orientacions teòriques.
UNITAT DIDÀCTICA 3: El desenvolupament en la primera infància, contextos i processos: Preparació per a la maternitat i la paternitat
 • Concepció, embaràs, part i postpart: processos de transició ecològica.
 • La importància dels primers contactes socials: desenvolupament emocional i de la personalitat.
 • Desenvolupament psicomotriu, del llenguatge i cognitiu.
UNITAT DIDÀCTICA 4: El desenvolupament en la segona infància: contextos i processos: escola, família, iguals i mitjans de comunicació
 • El desenvolupament cognitiu i les relacions entre família i escola.
 • El desenvolupament social, moral, afectiu i la influència dels contextos de desenvolupament.
 • El desenvolupament del llenguatge i les habilitats psicomotrius.
UNITAT DIDÀCTICA 5: Adolescència, Joventut i entorn social
 • Els adolescents i joves avui.
 • Desenvolupament psicobiològic, cognitiu, de la personalitat i de l’afectivitat.
 • Desenvolupament social i moral.
UNITAT DIDÀCTICA 6: L’edat adulta i la vellesa en la nostra societat
 • Els diferents àmbits de desenvolupament en l’edat adulta.
 • Desenvolupament físic, cognitiu, de la personalitat i de l’afectivitat.
 • Els diferents àmbits de desenvolupament en la vellesa.
 • Desenvolupament físic, cognitiu, de la personalitat i de l’afectivitat.
 • Materials i eines de suport

Els materials bàsics de l’assignatura són els següents:

1. González, E., (coord). (2006). Psicología del Ciclo Vital. Madrid: CCS. (3ª ed).

2. Martín, B. (2009). Guia de Psicologia del Desenvolupament per a Educadors Socials. Barcelona: UOC.

 • Model Avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 40% i la de la prova de síntesi un pes del 60%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 4 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

 • Avaluació Final

El procés d’avaluació de l’adquisició de competències pot portar-se a terme a través de dues modalitats diferents, a partri de les quals s’obtindrà la qualificació final de l’assignatura (FA):

1 . Avaluació Continuada + Prova de Síntesi presencial (AC+PSp)

Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències consta de  la realització i superació de les diferents PACs descrites anteriorment. La nota final d’avaluació continuada (FC) s’obtindrà a aprtir de la suma de les qualificacions de les diferents PAC, tenint en compte el percentatge de cadascuna.

Aleshores es realitzarà la darrera activitat, la prova de síntesi (PS); en el cas que s’obtingui un mínim de 4 a la PS, s’aplicarà una fórmula de ponderació percentual per obtenir la nota final de l’assignatura (FA), en la que la FC té un pes del 40 % i la de la PS d’un 60 %. Si no s’obté un mínim de 4 a la PS, la nota final de l’assignatura (FA) serà l’obtinguda a la PS.

En els casos en que l’encreuament de la qualificació de l’AC amb la Prova de Síntesis Presencial permeti obtenir més d’una qualificació final, el Consultor optarà per una nota o l’altre en funció de l’evolució de l’alumne en tot el procés de l’AC i la seva participació a l’aula, tant al fòrum com als debats.

* Important: A les proves de síntesi es podrà portar el manual de l’assignatura (González, 2006), la guia i les PACs lliurades per l’alumne, així com els solucionaris que han presentat els consultors.

 2. Examen Final presencial (EXFp)

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (inferior a 5 o N), tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències. L’examen final tindrà un plantejament de respostes obertes de mitjana extensió que es correspondrà amb la tipologia del sistema d’avaluació continuada de l’assignatura.

* Important: A l’examen l’alumne NO pot portar cap material de consulta.

En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen, tenint en compte el pes de cadascuna de les Unitats Didàctiques tal i com estan estructurades les PACs.Els criteris de qualificació  per a l’examen final seran els següents:

A: Resposta a la demanda de l’enunciat, correcció en els termes utilitzats, relació mínima correcta amb els elements de les unitats i argumentació exhaustiva i ben fonamentada dels continguts, cita de les fonts d’acord amb la normativa APA, relació amb elements teórics i altres continguts no inclosos en les unitats.


B: Resposta a la demanda de l’enunciat, correcció en els termes utilitzats, relació mínima correcta amb els elements de les unitats i argumentació exhaustiva i ben fonamentada dels continguts.

C+: Resposta a la demanda de l’enunciat, correcció en els termes utilitzats, relació mínima correcta amb els elements de les unitats i argumentació.
C-: Respostes a la demanda de l’enunciat poc concretes, o no ben argumentades; respostes no corresponents als contigunts de les unitats i fent ús dels coneixements generals de l’alumne i al sentit comú.
La meva opinió personal
Per mi ha estat una assignatura prou senzilla. Tota l’assignatura gira en torn al llibre Psicología del Ciclo Vital, Editorial CCS, d’Eugenio González (coord.). Gran part dels continguts de les PAC’s son senzillament còpia i pega del llibre… En molts aspectes, m’ha recordat a allò que estudiava al mòdul de Tècnic en Animació Sociocultural, a allò que parlàvem de les etapes de Piaget…
4 PAC’s + PS
La PS ha estat molt senzilla també, el dia que jo la vaig fer van preguntar:
 • Del fòrum de Crianza Natural: Què he fet mal en la meva filla? Xiqueta timida, poques amigues, considera que tot ho fa malament. Es troba lletja, i la mare comenta que poden ser gels del seu germà nouvingut… 4 punts.
 • Sociabilització de l’adolescent amb el grup d’iguals. 3 punts.
 • Canvis cognitius en la vellesa. 3 punts.

2 comments on “Psicologia del Desenvolupament

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s