Dinàmica de grups

 • Descripció

Aquesta assignatura presenta, en un format bàsic, alguns coneixements i sabers sobre els grups, els processos que en ells es posen en joc, les dinàmiques que en ells s’hi donen i les tècniques que posteriorment podeu aplicar en els diferents àmbits de l’educació social. Alhora, us ha de permetre avançar cap: a) la comprensió sobre la importància que revesteixen els fenòmens grupals en l’àmbit de la vida quotidiana, tant des de la perspectiva de la persona, dels grups com de “l’allò” col·lectiu; b) la comprensió de les principals característiques dels fenòmens i dels processos grupals; c) el coneixement de les principals tècniques de grup que podeu posar en marxa en certs contextos de l’educació social; d) el coneixement de com es posa en pràctica les tècniques de dinàmiques de grups en relació a l’objectiu i del context del grup i en funció del procés grupal que emergeixi en la dinàmica del grup, és a dir, identificar diferents àmbits d’aplicació de la psicologia dels grups a l’educació social.

 • Objectius i competències

Unitat 1. INICI DELS GRUPS

Competències transversals

Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s’ocupin.

Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.

Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.

Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s’exerceix.

Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d’ajuda i suport.

Usar els coneixements teòrics i els avenços de l’educació social com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.

Identificar els principis i processos bàsics de tot el procés comunicatiu, així com de les seves dimensions més rellevants.

Objectius

Aproximar-nos al concepte de grup des de la seva concepció més “evident” i des dels diferents criteris que, els principals teòrics dels grups en el context de la psicologia social, permeten la seva definició.

Donar compte de les dificultats d’una conceptualització satisfactòria del grup.

Conèixer algunes perspectives teòriques de la psicologia social que il·lustren la història dels grups.

Tenir coneixement d’algunes tipologies de grups.

Conèixer els rols, l’estatus, la cohesió i les normes grupals com a elements estructurals d’un grup.

Conèixer el tipus de relacions comunicatives que es donen dins del grup.

Saber distingir entre els diferents processos d’influència social.

Conèixer com és el rendiment dels grups.

Conèixer els processos de presa de decisions dels grups.

UNITAT 2. PROCESSOS DE GRUPS

Competències transversals

Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s’ocupin.

Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.

Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.

Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s’exerceix.

Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d’ajuda i suport.

Usar els coneixements teòrics i els avenços de l’educació social com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.

Identificar els principis i processos bàsics de tot el procés comunicatiu, així com de les seves dimensions més rellevants.

Objectius

Aprendre a usar una o altra tècnica de dinàmica de grups en funció de quin sigui el procés grupal a treballar o l’objectiu que el grup vol assolir.

Conèixer, en forma d’aproximació, algunes de les principals tècniques de dinàmica de grups.

Saber i discriminar els punts forts i els punts febles de les tècniques presentades.

Conèixer els processos de presa de decisions dels grups.

Comprendre la forma mitjançant la qual un grup gestiona i s’enfronta el conflicte.

Conèixer diferents dinàmiques grupals per a la producció de grups.

UNITAT 3. PRESA DE DECISIONS ALS GRUPS

Competències transversals

Aplicar de forma crítica i reflexiva els coneixements, habilitats i valors en els diferents llocs de treball que s’ocupin.

Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contexts.

Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.

Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contexts i a la influència que en ell s’exerceix.

Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa.

Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d’ajuda i suport.

Usar els coneixements teòrics i els avenços de l’educació social com a marc de referència per analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.

Identificar els principis i processos bàsics de tot el procés comunicatiu, així com de les seves dimensions més rellevants.

Objectius

Aplicar el coneixement dels principals processos de la dinàmica de grups a la pràctica.

Potenciar l’actitud responsable i de respecte cap a la conducció de grups.

Conèixer les principals pràctiques de la dinàmica de grups en contextos terapèutics, educatius, comunitaris, socials i organitzatius.

Conèixer les principals activitats de la dinàmica de grups en contextos terapèutics, educatius, comunitaris, socials i organitzatius.

Conèixer diferents dinàmiques grupals per a l’avaluació de grups.

 • Continguts

Unitat 1. INICI DELS GRUPS

Lectures obligatòries:

Mòdul didàctic 1: Definició de grup.

Mòdul didàctic 4: Dinàmica de grups en contextos socioeducatius

Mòdul didàctic 5: Tècniques grupals per a la creació d’espais de comunicación (Apartats 1 -La etapa inicial dels grups- i 2 – Tècniques de grup per a l’etapa inicial-)

Lectures complementàries:

Fernández Christlieb, P. (2004). El espíritu de la calle. Psicología política de la cultura cotidiana. Barcelona: Anthropos.

Huici, A.C (Ed). (1985). Estructura y procesos de grupo. Madrid: UNED.

 

Unitat 2. PROCESSOS DE GRUPS

Lectures obligatòries:

Mòdul didàctic 2: Processos de grups

Mòdul didàctic 5: Tècniques grupals per a la creació d’espais de comunicación (Apartats 3 -La transició entre les primeres etapes del grup- i 4 – Tècniques per a desenvolupar el coneixement interpersonal-)

Mòdul didàctic 6: Dinàmiques grupals per al procés de producció grupal

Lectures complementàries:

Ibáñez, A.T. (Coord.) (1996). Dinàmica de grups. Barcelona:UOC.

Pallarés, M. (1993). Técnicas de grupo para educadores. Madrid: ICCE.

 

Unitat 3.PRESA DE DECISIONS ALS GRUPS

Lectures obligatòries:

Mòdul didàctic 3: Tècniques de dinàmica de grups.

Mòdul didàctic 7:Avaluació de l’activitat grupal

Lectures complementàries:

Shaw, M. (1961[1980]). Dinámica de grupo. Barcelona: Herder.

Simon, P. y Albert, L. (1978). Las relaciones interpersonales. Barcelona: Herder.

Tajfel, H. (1984). Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona: Herder.

 • Materials i eines de suport

Per al desenvolupament de l’assignatura, els alumnes compten amb diferents materials que serveixen de suport al material didàctic en paper o en web. El material de l’assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l’assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d’aprenentatge i el desenvolupament de les competències.

El material que tindreu entre mans conté 7 mòduls que presenten una sèrie de continguts centrals per a la dinàmica de grups. Cada mòdul consta, com és d’esperar, d’una introducció sobre el tema que l’ocupa, però a més a més té una presentació que s’ocupa de centrar els temes i els conceptes i entendre’l en el seu context de producció.

A banda del material bàsic també hi ha una sèrie de lectures complementàries que amplien els continguts escrits del material.

Per tant, el material de l’assignatura que tenim disponible a la nostra aula es el següent:

Material de Dinàmica de Grups (7 mòduls)

Lectures complementàries.

 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 40% i la de la prova de síntesi un pes del 60%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 4 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

 • Avaluació final

La superació de l’AC dóna la possibilitat de realitzar la Prova de Síntesi presencial. Els continguts i plantejament d’aquesta prova es basaran en els continguts i els plantejament de les activitats que es realitzen durant l’AC de l’assignatura (això no vol dir que s’han de reproduir exactament els exercicis proposats al llarg de l’AC). L’estudiant ha de poder respondre la Prova de Síntesi com a màxim en una hora (encara que disposarà d’una franja màxima de dues hores).

En el seu moment s’informarà del tipus de plantejament i continguts que avaluarà la Prova de Síntesi per mitjà del Tauler de l’assignatura.

L’altra modalitat d’avaluació de l’assignatura és l’examen final. Abans de veure en què consistirà aquest examen, anem a veure qui ha de fer/pot fer aquest examen final:

Aquells/aquelles que no hagin seguit l’avaluació contínua Aquells/aquelles que hagin seguit l’avaluació continuada però que no l’hagin superada (és a dir que hagin tret una C- o una D).

L’examen, seguint la idea de l’avaluació contínua, consisteix en un parell de casos a analitzar a través de diverses preguntes on es valorarà, bàsicament, la comprensió dels conceptes de l’assignatura, la capacitat de relacionar-los entre sí i la seva argumentació. Per a la realització d’aquest examen final NO es podrà disposar de cap material.

2 comments on “Dinàmica de grups

 1. Hola, ja fa un temps que et segueixo i fas bons comentaris que ens ajuden a escollir una o una altra assignatura (moltes gràcies). Volia saber la teva opinió sobre aquesta assignatura i com et va anar, ja que vaig a matricular-me aquest semestres.

  Adéu i moltes gràcies

 2. Hola Raúl!!! moltes gràcies…
  No et puc ajudar, aquesta la tinc convalidada, i per tant no l’he feta… Estic esperant reprendre que companys/es que si que l’han cursada em puguen facilitar opinions, PS,…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s