Educació Intercultural

  • Descripció

Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos multiculturals en l’educació, tant des d’un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic (conseqüències educatives de la multiculturalitat i propostes socioeducatives per intervenir-hi).

  • Objectius i competències

1.Resolució de problemes i presa de decisions

2.Reflexió i autocrítica en torn a la pròpia tasca professional i les seves implicacions

3.Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat

4.Compromís ètic amb les persones, les institucions i les pràctiques professionals

  • Continguts

 Mòduls i contingut de l’assignatura

L’assignatura d’educació intercultural està formada per tres mòduls. El primer mòdul – Educació Interculturalitat. Documents de lectura- ens permetrà aprofundir i aplicar els continguts dels mòduls I, El nou valor de la diferencia i II, La Interculturalitat a les polítiques públiques i escolars, al temps que prenem consciència dels nostres principis educatius i dels per què al nostre posicionament professional en l’àmbit de la convivència en la diversitat.

Mòdul 0. Educació Interculturalitat. Documents de lectura

L’objectiu és el reconeixement de l’educadora i l’educador social com a subjecte social i cultural i la presa de posicionament com acompanyants educatius en l’àmbit de la convivència en la diversitat.

A partir de l’anàlisi, la reflexió i l’aplicació de conceptes clau, igualtat vs diferència, problemes d’interculturalitat vs problemes de marginalitat, relacions interculturals vs educació intercultural, entre d’altres, aprendrem a avaluar, a construir i/o a repensar criteris que ens permetin prendre decisions educatives coherents davant les nostres relacions i la dels altres.

Mòdul I. El nou valor de la diferència

El coneixement de conceptes bàsics d’antropologia cultural i social ens permetrà comprendre i poder participar amb coherència en les discussions que planteja la diversitat cultural: etnocentrisme i relativisme; aculturació, assimilació i integració; models d’homogeneïtzació i de pluralisme cultural, etc. Cal que totes i tots parlem un mateix llenguatge. Del contrari no podrem entendre ni les causes ni les conseqüències socials i educatives de la diversitat cultural.

Mòdul II. La Interculturalitat en les polítiques públiques.

Per entendre la singularitat de les relacions en l’àmbit de la convivència intercultural cal conèixer el context social que les explica i en el qual es desenvolupen. Per això és del tot pertinent apropar-nos a les polítiques públiques.

Cal conèixer i analitzar les actuacions dutes a terme per l’administracions a Catalunya i a Espanya, i poder-les comparar amb les dels països del nostre entorn. L’objectiu és ser capaços d’identificar els models teòrics -ideològics- subjacents a les polítiques i a les pràctiques educatives relacionades amb el tractament de la diversitat cultural.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas d’haver aprovat l’avaluació continuada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 70% i la de la prova de síntesi un pes del 30%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de no haver aprovat l’avaluació continuada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

  • Avaluació final

Les modalitats d’avaluació per superar aquesta assignatura són:

1 . Avaluació Continuada + prova de síntesi

Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències, consta de quatre proves d’avaluació contínua (PAC) que permetran valorar el desenvolupament de les mateixes. Aquells estudiants que hagin seguit i superat els objectius de l’AC (qualificació AC final d’Aprov, Not o EX), realitzaran una prova de síntesi presencial d’aquest procés, que avaluarà els continguts bàsics treballats a les PACs. La qualificació es creuarà amb la nota de l’avaluació continuada d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals i permetrà l’obtenció de la nota final de l’assignatura.

Per poder accedir a l’AC, s’hauran de realitzar totes les PAC.

Totes les PACs hauran de presentar-se dins del termini establert per a cada una d’elles.

Per poder accedir a la PS, s’haurà aprovar l’AC

No s’acceptarà una PAC en la que el contingut parcial o total de la mateixa sigui extret literalment d’Internet o d’alguna altra font sense fer-ne al·lusió explícita.

Aquells estudiants que no hagin seguit o no hagin superat l’AC (qualificació AC final de C- o D), vulguin millorar la seva qualificació o bé vulguin aspirar a la Matrícula d’Honor, realitzaran un examen final presencial.

Començar a treballar l’avaluació continuada i abandonar-la significa no acomplir-ne els objectius, per aquest motiu, la qualificació serà un Suspès i no una NP. La nota final de l’AC prové de la suma de cadascuna de les PAC realitzades.

2. Examen final

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N), tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències.

En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen.

La meva opinió personal

3 PAC’s + 1 PAC transversal + PS. A simple vista sembla molta feina… Un fum de materials, després t’adones que l’annex (que és on més pàgines hi ha) son només per fer la PAC transversal. Assignatura que fa necessari (re)mirar-se cap endins. Prejudicis, estereotips, conflicte, convivència, acompanyament educatiu, immigrant, estranger,… interessant, molt interessant.

La PS eren dues preguntes:

1.- Exemplificar els conceptes d’immigrant i de cultura,
2.- Desenvolupar el concepte de convivència a partir d’un article de Soto…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s