Alfabetització digital

 • DESCRIPCIÓ

No podem entendre l’educació (i per extensió l’alfabetització) com una acció neutra. Tal i com ens diu un dels pedagogs rellevants de la praxis educativa a llatinoamèrica “si en una época ha sido importante la opción política del educador, hoy lo es más que nunca. Sin esta opicón y compromiso se hará cada día más difícil el cambio social”, (Franciso Gutiérrez, Educación como praxis política). Amb l’alfabetització passa una cosa semblant: no es tracta que l’educador ensenyi el domini de les tecles, de la navegació, l’art del format, etc. Es tracta que ensenyi a l’altre a ser crític i dinàmic, a dirigir el seu projecte de vida i a que les tecnologies puguin servir-li per assolir els objectius que s’han marcat. Les tecnologies són instruments de lluita política, i aquest aspecte no es pot perdre de vista. Tindrem l’ocasió de discutir-ho i constrastar-ho.
 
Els conceptes com divisòria digital, exclusió digital, alfabetització digital, etc. tenen múltiples accepcions i poden aproximar-se des de diverses disciplines: des de les Telecomunicacions i la Informàtica pel que fa referència a aspectes més relacionats amb la infrastructura, fins el Dret, l’Economia o les Ciències de la Comunicació pel que fa referència a qüestions referents a drets de propietat a la Xarxa, els serveis al seu voltant o els usos i continguts a la mateixa, tot passant per com formem les persones en les infrastructures i tecnologies per a que puguin aprofitar-se d’aquests drets, serveis, continguts i usos en general.
 
És en aquest darrer aspecte que centrarem el contingut essencial de l’assignatura, en com les persones poden apropiar-se de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a funcionar en societat. Defensem que el fet de no fer-ho, de no apropiar-se de les TIC, pot comportar disfuncions en la inclusió social d’aquestes persones, i que aquest risc d’exclusió social s’ha de combatre d’una determinada manera, de la mateixa manera que es combaten altres exclusions com les derivades de la pobresa, aspectes de gènere, raça o religió, etc.
 
És per això, perquè l’estudi està centrat en com educar les persones en les TIC per a què no perdin oportunitats de trobar feina, de formar-se, de relacionar-se… de socialitzar-se en general que l’enfoc és eminentment en l’àmbit de la Pedagogia. No es demana, però, un coneixement previ de la matèria, pel que entenem que tothom que pugui tenir un interès en el tema pot sentir-s’hi plenament convidat a participar.

Alfabetització, accés a l’alfa (la primera lletra de l’alfabet) és en defintiva, l’accés a l’escriptura, a les formes relacionals i comunicatives de les nostres societats. També ho és l’accés a les possibilitats i nomenclatures que el context digital ens ofereix.  Aquesta és la mirada que hem volgut introduir en l’assignatura que us presentem, donat que pocs treballs aborden de forma conjunta i integrada aquests tres components des de l’òptica que ens ha inspirat. L’eix articular de l’assignatura és veure, com a partir d’una adequada formació, es poden evitar situacions d’exclusió, i reflexionar sobre com aquest procés de capacitació en l’ús de les TIC ens pot ajudar en les estratègies d’integració social de determinades persones o col·lectius.  Allò que ens interessa es proporcionar els continguts necessaris que han de permetre, a aquelles persones que tenen alguna responsabilitat en temes de formació i educació, articular i dissenyar propostes d’alfabetització digital.

Per aconseguir aquests objectius hem articular els continguts de l’assignatura en quatre mòduls, que tot i diferenciats, estan fortament relacionats entre ells. Així, el primer mòdul proporciona un marc de diàleg comú respecte a diversos conceptes que, com ja hem dit, és consideren l’eix de l’assignatura. D’aquesta manera es reflexiona al voltant dels conceptes d’alfabetització,  d’exclusió,   i com aquests adopten noves dimensions en el context de  la societat de la informació. Un cop identificats els conceptes clau sobre alfabetització i exclusió digital, en el segon mòdul ens endinsem a analitzar les seves avantatges i limitacions. I veure, en quins contextos es poden generar un risc d’exclusió; quins col·lectius s’hi poden veure implicats i quins agents intervenen; o haurien d’intervenir; en tot aquest procés. Un cop l’estudiant ha assolit aquests coneixements, és el moment de veure, quines metodologies específiques es poden aplicar en el moment de dissenyar programes i projectes d’alfabetització digital. Per tant, el tercer mòdul, s’ha plantejat amb una orientació més aplicada. En aquest sentit es proporcionen les pautes que s’haurien de seguir per posar en pràctica els coneixements teòrics, així, el mòdul es complementa amb la presentació de dos casos, un de real i un de fictici, que tenen com a objectiu proporcionar una visió àmplia de com aplicar les metodologies explicades. Finalment, hem volgut concloure l’assignatura oferint una panoràmica de les principals praxis i polítiques, tant en el context nacional com en l’internacional. L’objectiu és que aquesta panoràmica serveixi de marc de referència, i alhora de reflexió, sobre les potencialitats i limitacions de diferents programes i polítiques al voltant de l’alfabetització digital. És el nostre desig, que amb l’estudi d’aquesta assignatura, es contribueixi al procés de capacitació de les persones, per a que aquestes puguin aprofitar el potencial de les tecnologies de la informació i de la comunicació en el seu desenvolupament personal i d’integració a la societat.

 • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

OBJECTIUS:

 • Identificar i explicar els elements característics de la societat de la informació que afecten la capacitació de les persones per desenvolupar-s’hi i perquè la manca d’una capacitació específica pot provocar una situació d’exclusió.
 • Determinar i interpretar els diferents estadis en la capacitació de les persones, des de l’alfabetització a l’execució de competències
 • Explicar en què consisteix l’alfabetització digital i identificar-ne els components.
 • Definir i justificar els beneficis i usos que fa una societat alfabetitzada digitalment d’Internet i les barreres per les quals les persones poden quedar-ne al marge de l’ús.
 • Reconeixer les persones que estan en situació de risc d’exclusió digital
 • Ubicar i analitzar críticament els recursos, agents i iniciatives existents a qualsevol societat per prevenir i combatre l’exclusió digital.
 • Entendre les funcions i peculiaritats que defineixen les diferents fases d’un curs d’alfabetització digital, essent capaç d’establir ponts entre les diferents temàtiques.
 • Connectar de forma crítica tot allò que relaciona l’exclusió social amb l’exclusió digital.

COMPETÈNCIES:

     1.  Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l’aprenentatge permanent
     2. Diagnòstic de situacions complexes que fonamenten el desenvolupament d’accions socioeducatives
     3. Disseny de plans, programes i activitats d’intervenció socioeducativa en diferents contextos
     4. Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa
     5. Promoció de processos de dinamització social i cultural

 • CONTINGUTS

Mòdul 1. Introducció: conceptes claus en alfabetització i exclusió digital (0’5cr)

1.0. La societat de la informaicó: noves pespectives

1.1.  Alfabetització digital

1.2.  Exclusió digital

1.3.  Competències informacionals

Mòdul  2: Els agents en l’alfabetització digital (1 cr.)

 2.1. Alfabetització digital i sistema educatiu

 2.2. Treball i societat de la informació

2.3. Escoles d’adults

2.4. Universitats i E-Learning

2.5. Col·legis professionals

2.6. Programes estatals

Mòdul 3: Metodologies en l’alfabetització digital (AD) (1 cr.)

3.1. Identificació d’elements contextuals

3.2.  Establiment de necessitats d’A.D.

3.3. Disseny de propostes formatives d’AD

 

Mòdul 4: Praxis i experiències en alfabetització digital (1 cr.)

4.1. Programes i polítiques d’AD

4.2. L’alfabetització informacionals als EEUU

4.3. E-Europe

 • MATERIALS I EINES DE SUPORT

-L’assignatura es fonamenta en el material didàctic Alfabetització i exclusió digital i en el llibre Noves tecnologies i acció social. 
 
 

 • CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació contínua (AC), i d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (presencial) (EX). La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC o EX. 
 
Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA) 
Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que hagin obtingut una nota d’AC igual o més elevada que 5 no han de fer l’EX i la seva nota final d’assignatura serà igual a la nota d’AC. Si l’estudiant fa examen, s’aplicarà la fórmula següent: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. Si no s’ha aprovat l’AC, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s