Acció Socioeducativa a l’Escola

  • Descripció

Acció socioeducativa a l’escola és una assignatura obligatòria del Grau d’Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS

Les transformacions derivades dels múltiples i complexos processos socials dels últims anys, han conferit un creixent protagonisme a l’Educació Social com a disciplina i metodologia dins el marc escolar.

Avui és un fet constatable que les escoles no poden atendre totes les demandes educatives que genera una societat cada vegada més canviant i plural, apressada per noves necessitats i problemàtiques.  L’educació cada vegada depèn menys del que passa a l’aula i més dels estímuls que provenen de tots els contextos que influeixen en els alumnes. En aquestes circumstàncies, l’entorn és un agent educatiu definitiu que demana la cooperació i la coordinació estreta de l’escola.

Com a conseqüència d’això tant l’educació en general, com l’educació escolar en particular, necessiten canviar una perspectiva d’etapa curricular pròpia d’un esquema institucional i finalista, per una altra on l’educació es produeix al llarg de la vida i en el àmbit de la societat.  Una escola que es reinventa des d’uns objectius de contingut social, amb una metodologia participativa, que afavoreix competencialment el creixement personal, i on la ciutadania, la comunitat, la integració i la promoció de la convivència són determinants.

Aquest context compromet el paper dels educadors i educadores socials. Atendre els reptes i les necessitats socials i socioeducatives que demana l’escola implica diversificar les seves tasques, reinventant-se com a professionals.  El seu paper i funcions prenen un nou sentit al incorporar-se als centres com a membres actius de la comunitat educativa, involucrant-se en aspectes nous com l’aprenentatge, per transformar les circumstàncies que limiten la participació social de les persones.

D’aquesta manera, l’entrada dels educadors i educadores socials a l’escola constitueix una oportunitat per incidir en la seva transformació.  No es tracta només d’atendre determinades problemàtiques, com de promoure a l’escola una sensibilitat diferent i una nova forma de plantejar l’acció socioeducativa.

Ignorar aquest nou àmbit d’actuació, així com els nous reptes que planteja, seria un error que limitaria tant la futura capacitat de moviment dels professionals de l’educació social, com les seves potencialitats de treball. Hi ha molt per construir, i per això necessitem formació, experiències i instruments que permetin establir els fonaments d’un nou marc d’acció per les nostres pràctiques educatives.

  •  Objectius i competències
  1. Resolució de problemes i presa de decisions.
  2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.
  3. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d’accions socioeducatives.
  4. Aplicació de metodologies específiques de l’acció socioeducativa.
  •  Continguts

Els tres mòduls que conformen els materials d’aquesta assignatura responen a l’objectiu bàsic d’oferir-vos alguns elements que us permetin conèixer, entendre i interpretar aquest marc d’acció, també les seves implicacions i reptes. Per aconseguir-ho els continguts de l’assignatura s’estructuren en tres parts:

I Part: L’objectiu d’aquesta primera part es oferir un primer acostament a la realitat escolar a través del seu marc legal, organitzatiu i estructural.  També realitzarem un breu acostament a conceptes claus com diversitat i inclusió escolar.

II Part: aquesta segona part ens permetrà conèixer, a partir dels marcs i les experiències de les Autonomies i els territoris que han institucionalitzat la presència d’educadors en els centres de Primària i Secundària, tant les noves funcions i competències que se’ls reclamen, com el paper que assumeixen en el marc de la comunitat educativa.

III Part: Finalment, a la tercera part, intentarem valorar de manera crítica tot el procés, accentuant els seus punts pendents, els seus aspectes incomplets, i les seves realitats més confuses.  Intentant d efinie algunes de les perspectives de futur que l’esperen a la professió en el marc escolar, així com les exigències que se’n deriven i que s’haurien de poder assumir.

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 70% – PS 30% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

Les modalitats d’avaluació per superar aquesta assignatura són:
1 . Avaluació Continuada + prova de síntesi
Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències, consta de tres proves d’avaluació contínua (PAC) que permetran valorar el desenvolupament de les mateixes. Aquells estudiants que hagin seguit i superat els objectius de l’AC (qualificació AC final d’Aprov, Not o EX), realitzaran una prova de síntesi presencial d’aquest procés, que avaluarà els continguts bàsics treballats a les PACs. La qualificació es creuarà amb la nota de l’avaluació continuada d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals i permetrà l’obtenció de la nota final de l’assignatura.
Per poder accedir a l’AC, s’hauran de realitzar totes les PAC.
Totes les PACs hauran de presentar-se dins del termini establert per a cada una d’elles. 
Per poder accedir a la PS, s’haurà aprovar l’AC
No s’acceptarà una PAC en la que el contingut parcial o total de la mateixa sigui extret literalment d’Internet o d’alguna altra font sense fer-ne al·lusió explícita.
Aquells estudiants que no hagin seguit o no hagin superat l’AC (qualificació AC final de C- o D) realitzaran un examen final presencial. 
Començar a treballar l’avaluació continuada i abandonar-la significa no acomplir-ne els objectius, per aquest motiu, la qualificació serà un Suspès i no una NP. La nota final de l’AC prové de la suma de cadascuna de les PAC realitzades. 
 
2. Examen final
Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N), tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències.
En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen.
  • La meva opinió personal.

Assignatura que compta de 3 PACs, més una elevada càrrega de participació als debats. Com molt bé s’explica als continguts, aquesta assignatura es divideix en tres blocs, el primer, on treballarem el marc legal escolar, treballant tant l’actual llei en ensenyament com aquelles passades, així com el marc organitzatiu i estructural dels centres educatius, per tal de tractar de fer-nos una idea de com i perquè és important la implementació dels educadors/es socials als centres escolars. Un segon bloc que tractarà sobre les funcions dels ES als centres, i per últim, un cas concret de la intervenció de l’educador/a social al centre.

Per tal de seguir aquest aprenentatge, com deia, a més de les PACs hem hagut de fer una participació molt activa al debat, participació que en tot moment ha estat acompanyada i corregida per la tasca del consultor, fet que com sempre, és d’agrair.

La PS (20/06) va constar de desenvolupar una actuació concreta en un centre escolar, pràcticament molt pareguda a la darrera PAC: àmbit, justificació de la intervenció, context, necessitats, recursos, possibles dificultats amb què es trobaria l’ES, criteris d’actuació i funcions generals a complir per l’ES.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s