La bandera de Sagunt

(Article recuperat d’En Emili Llueca)

La història de l’ensenya saguntina s’inicia amb la presa de la ciutat de València per les tropes cristianes el 28 de setembre de 1238. Per llavors algunes viles es mantenien fidels al rei de València, Abu Djomali Zeyan, entre elles, Morvedre. Mentres el conquistador repartia les terres abandonades entre els seus cavallers, es van organitzar tres cossos de tropa amb més de cinc mil hòmens amb la missió de sotmetre a aquells castells i viles que es mantenien fidels a l’últim rei musulmà. Un d’eixos cossos es va presentar davant de les muralles de la vila de Morvedre prenent-la, no sense abans trobar la resistència dels seus habitants. Després de l’acció guerrera la vila va ser incorporada al nou mapa polític de la Corona d’Aragó.
El Morvedre cristià va ser donat a l’infant D. Pedro de Portugal, fill del rei D. Sancho I de Portugal i cosí germà del pare de D. Jaime, confiant-se la custòdia del castell al capità de la guàrdia reial, Asalit de Gudal. Morvedre va continuar habitada pels seus antics pobladors fins que en 1248 va ser decretada la seua expulsió, a la que es va oposar enèrgicament l’infant D. Pedro de Portugal, senyor de la vila i del seu General Terme.
Jaume II va nomenar el seu escuder, Guillem de Santa Coloma, alcaid del castell de Morvedre incloent el Terme General en virtut dels seus rellevants mèrits per decret donat a Osca el 6 de juliol de 1307. El lloc d’alcaid no era vitalici, sinó pel temps que al monarca ho desitge, fórmula de rigor, per la que el rei encarrega a tots els seus oficials li tinguen com a alcaid i l’obeïsquen com a lloctinent seu que era.
Jaume I va concedir a València la seua pròpia ensenya, el “Penó de la conquesta”, posteriorment ho faria a la resta de les viles reials, entre elles Morvedre. La bandera dels quatre pals rojos sobre fons d’or serà, des de llavors, un dels símbols de la nostra identitat com a poble. En el saló del plenari de l’Ajuntament, es conserva una còpia de la bandera que concedira Jaume I a la llavors vila de Morvedre. La primitiva ensenya va ser retirada pel seu lamentable estat, ensenya que vam tindre l’honor de veure fa ja molts anys en un “quarto dels trastos”, en l’últim pis de la Glorieta, junt amb mobles i utensilis inservibles.
El 15 de desembre de 1929 els saguntins van ratificar una vegada més la fidelitat a l’ensenya que els concedira el gran rei aragonés. Aquella jornada va ser memorable: la col•locació de la primera pedra del Col•legi Públic “Cronista Chabret” i la benedicció de la bandera, brodada per un selecte grup de senyores i senyoretes de la ciutat, còpia exacta de la primitiva (segle XIV) i que Jaume I va atorgar amb l’indiscutible argument històric de proclamar-la nostra Senyera.
En el Llibre d’Actes (23 i 30 de desembre de 1929) de l’Ajuntament llegim: En el Saló consistorial de la casa capitular, es van reunir l’Alcalde i Regidors de l’Ajuntament que s’anoten al marge (Baltasar Palanca Masiá, Remigio Santibañez Gorostegui, Ramón Gaspar Huguet, José Andani Boluda, Vicente Arnau Andrés, Salvador Agustí Such, Enrique Rubio Gallur, Manuel Romaní Verdeguer, Vicente Peris Moros, Joaquín Pérez Pérez, Francisco Moros Flors i Juan Martínez Gallec), amb assistència i presidits per l’Excm. Sr. Governador Civil d’esta província, El senyor Heracli Hernández Malillos, a fi de procedir a la benedicció de la Bandera de l’Ajuntament, i fent-se constar que en atenció que s’havia desgastat la Bandera o Senyera de la Corporació Municipal per l’ús de molts anys, va acordar esta fer una altra nova que com a continuació d’aquella, servisca d’estendard de la Ciutat, es van traslladar a l’Església Parroquial de Santa Maria, on i oficiant el mateix Do Pascual Llopis, com delegat de l’Eminentíssim Sr. Arquebisbe de la Diòcesi, Dr. D. Prudencio -m’ho Alcaid va anar beneïda pel mateix l’expressada Bandera amb els rituals propis del cas.
Després de la benedicció de la bandera en Santa Maria, els senyors Regidors en Corporació, presidits per l’Excm. Sr. Governador Civil amb la Bandera desplegada a la Casa Capitular, rendint-se els honors corresponents, a la seua entrada a la mateixa, on per la mencionada autoritat provincial i l’Ajuntament es va disposar que, d’ara en avant siga la repetida Bandera l’estendard que ostente l’Ajuntament com Senyera de la Ciutat.
Les actes municipals arrepleguen els personatges que van acudir a l’acte de benedicció de la nova bandera. Estos van ser: El Marqués de Sotelo, Cap Provincial de la Unió Patriòtica i Alcalde de València, El senyor Primitivo Peire, Ajudant de l’Excm. Sr. Capità General de la III Regió Militar representant al mateix, El senyor Julián Losada Ortega, Delegat Governatiu, El senyor Francisco Navarro Romero en representació de la Diputació Provincial, el Sr. Consúl de la República de l’Uruguai D. Eduardo Martínez Sabater i altres distingides Autoritats i Personalitats de la Capital i de la Ciutat.