Introducció a les Ciències Socials

 • Descripció

L’assignatura Introducció a les Ciències Socials pertany a les Matèries bàsiques de la branca de Sociologia dins el Grau d’Educació Social. Com a tal, l’assignatura és entesa com a un dels pilars principals dins els fonaments teòrics de l’educació social.

En el camp de les pràctiques educatives i socials són moltes les disciplines de les ciències socials que hi conflueixen. Per una banda, algunes de les qüestions fonamentals que suposen el treball en l’educació social, ho són també d’altres disciplines dins la família de les ciències socials. Per altra banda, la seva incorporació al pla d’estudis del Grau d’Educació Social respon a la necessitat de conèixer nocions bàsiques de sociologia, antropologia i de pensament polític.

En el cas concret d’aquest assignatura es treballaran les grans tradicions de les ciències socials, així com l’anàlisi i reflexió al voltant de dos dels temes més característics: la distinció cultura – natura en l’estudi de l’ésser humà, i el paper de les relacions de poder en l’estructuració de la societat i en la definició dels agents educatius i socials també com a agents polítics.

 • Objectius i competències

 Objectius:

 1. Conèixer les principals tradicions i conceptes en els àmbits de la sociologia, l’antropologia i el pensament polític
 2. Tenir presents les connexions i les converses entre diferents disciplines de les ciències socials
 3. Analitzar alguns dels principals problemes que aborden les ciències socials
 4. Utilitzar amb rigor i coneixement conceptes bàsics de les ciències socials per a l’anàlisi de les problemàtiques socials actuals

 Competències Transversals:

 • Anàlisi i síntesi
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos
 • Gestió de la informació
 • Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat
 • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

 Competències específiques:

 • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l’ésser humà com a protagonista de l’educació
 •  Continguts

Els continguts d’Introducció a les Ciències Socials s’estructura en torn a dos grans blocs:

A.     Els mòduls didàctics de l’assignatura

Mòdul didàctic 1: Sorgiment i fonaments bàsics de les ciències socials

 1. Els orígens del pensament sociològic i antropològic
 2. Objecte i mètode la sociologia i l’antropologia
 3. Principals marcs teòrics
 4. Algunes eines conceptuals bàsiques de les ciències socials
 5. Annexos

Mòdul didàctic 2: Entre cultura i naturalesa

 1. El problema naturalesa-cultura i l’antropologia com a ciència
 2. Els subjectes en l’antropologia social
 3. identitat personal i subjectivitat
 4. El cos
 5. Les emocions

Mòdul didàctic 3: Contracte, sobirania i poder

 1. Nicolás Maquiavelo i el naixement de la política moderna
 2. La tradició liberal
 3. La tradició marxista
 4. La ruptura amb la tradició liberal i marxista: Michel Foucault
 5. La transformació del biopoder en la societat contemporània

B.      Els materials i recursos d’ampliació

Lectura obligatòria: Robert Castel, Guillermo Rendueles, Jacques Donzelot, Fernando Álvarez-Uría (2006): Pensar y resistir. la sociología crítica después de Foucault –  Madrid: Ediciones Ciencias Sociales – Consorcio del Círculo de Bellas Artes.

Lectures recomenades:

Lectura 1: La Il·lustració i el naixement de la ciència social – Peter Hamilton

Lectura 2: Orígens i formació de les ciències socials – Bernat Muniesa

 • Materials i eines de suport

El material d’Introducció a les Ciències Socials és un manual que transcendeix els objectius docents de l’assignatura. En cap cas s’ha de llegir com els apunts de classe o allò que serà avaluat. El material és un recurs  per l’aprenentatge i per tant cada semestre establirem quins són els continguts del material que s’hauran de treballar. Per aquesta raó, els crèdits d’aquesta assignatura no tenen una correspondència directa en l’extensió del material sinó que representen el treball que haureu de fer per assolir els objectius docents que us proposem. El material serà la principal eina d’aprenentatge durant l’assignatura però també vol ser un manual de consulta que us sigui útil i d’interès en si mateix.

 • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas de FC aprovada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 60% i la de la prova de síntesi un pes del 40%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de FC no aprovada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

 • Avaluació final

El procés d’avaluació de l’adquisició de competències pot portar-se a terme a través de dues modalitats diferents:

1. Avaluació Continuada + prova de síntesi

Aquesta modalitat d’avaluació, basada en l’adquisició progressiva de competències consta de diferents activitats d’avaluació de seguiment del desenvolupament de les competències. Cada activitat d’avaluació continuada haurà de ser superada i tindrà una contribució distinta en la qualificació final de l’avaluació continuada. La darrera activitat, que anomenem prova de síntesi, la qualificació es creuarà amb la nota de l’avaluació continuada d’acord amb el quadre del model d’avaluacions finals, i permetrà l’obtenció de la nota final de l’assignatura.

Prova de síntesi

La prova de síntesi (PS) consistirà a respondre dues preguntes relatives al procés d’avaluació continuada portat a terme per l’estudiant. Es tracta d’una prova que té com a principal objectiu avaluar si l’estudiant ha assolit els objectius i competències bàsiques de l’assignatura.

2. Examen final

Aquells estudiants que no hagin seguit o completat el procés d’Avaluació Continuada o no l’hagin superada (C-, D, N), tenen l’opció de presentar-se a un Examen Final per a avaluar l’adquisició de les competències.

En aquesta modalitat d’avaluació la nota final de l’assignatura serà la qualificació obtinguda en aquest examen.

Examen final

 • Durada: 2 hores
 • Nombre de preguntes: 1
 • Tipus de preguntes:
  • Comentari de text on s’hauran de posar en joc els continguts del material

Criteris de valoració

 • El coneixement dels conceptes i els enfocaments teòrics de l’assignatura
 • L’argumentació de la resposta utilitzant els elements que s’hi ha anat treballant
 • La claredat en la resposta
 • L’exemplificació correcta dels continguts teòrics

La meva opinió personal

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s