Serveis Socials

  • Descripció

Els serveis socials formen part de les estratègies d’intervenció social de l’Estat del Benestar que, juntament, amb el sistema de la seguretat social, la sanitat, l’educació, l’habitatge, les polítiques públiques de tipus ocupacional i la protecció contra l’atur, tenen per objecte garantir la igualtat dels drets i les oportunitats a tota la ciutadania, i millorar la seva qualitat de vida. És per això que, en el Grau d’Educació Social es fa necessari proposar una assignatura que permeti realitzar l’anàlisi d’un dels pilars bàsics del sistema de protecció social.   Tradicionalment, els serveis socials fan referència a totes aquelles actuacions que proveeixen de serveis a les persones i són hereus de les formes més antigues de beneficència pública i assistència social que van tenir el seu origen en la caritat desenvolupada per les institucions religioses i les diverses formes de solidaritat i cooperació que van sorgir en el sí del moviment obrer. Amb el temps, el desenvolupament de diverses disposicions jurídiques ha permès que el tractament de les necessitats socials passi a ser de responsabilitat pública amb l’objectiu de pal·liar les situacions de desigualtat social.   En el nostre país, els serveis socials han anat adquirint major pes específic dins del sistema de protecció social. Si durant el període de la transició democràtica es van fer importants esforços per la universalització de la sanitat i l’educació, en l’actualitat li toca el torn al sistema de serveis socials, tal i com posa de manifest l’aprovació de la Llei de l’Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i la Llei catalana 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Ambdues lleis representen un avenç en el reconeixement del dret als serveis socials de totes les persones. Tal i com es pot llegir en el preàmbul de la Llei 12/2007, aquest reconeixement es fa palès en una doble direcció: << (…) en primer lloc, vol garantir el dret a la igualtat d’accés, defensant la igualtat d’oportunitats per a accedir als serveis socials com un instrument d’autonomia per a gaudir d’una integració real en la societat. En segon lloc, vol fomentar la solidaritat, garantint l’atenció prioritària a les persones que, per motiu de llur minoria d’edat, dependència o situació de risc o de vulnerabilitat, necessiten els serveis socials per a compensar els dèficits que experimenta llur qualitat de vida >>.   Els serveis socials ofereixen el marc (tot i que no és l’únic) des del que es realitza la intervenció social mitjançant actuacions operatives de caràcter assistencial, promocional i transformadora, tenint en compte principis com la prevenció, la dimensió comunitària, l’atenció integral i personalitzada, la promoció de l’autonomia, la normalització, el respecte a la dignitat de les persones, la continuïtat de l’atenció, la integració i la cohesió social. Aquestes actuacions proposen prestacions de diferents tipus (bàsicament tècniques, però també econòmiques) i una classificació de modalitats de servei que esdevenen útils per a la confecció de catàlegs i carteres de prestacions i serveis, una tasca que també es recolza en una sistemàtica gestió del coneixement a partir de l’aportació de l’experiència dels professionals, així com de la investigació, el desenvolupament i la innovació.   El personal professional que treballa en el camp dels serveis socials és un element cabdal del conjunt del sistema de serveis socials. La seva organització ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i és d’acord a aquest criteri que el professional de l’educació social esdevé una de les seves figures principals. A l’educador social no només el trobem en gran part del serveis del sistema de serveis socials, sinó que la seva presència està contribuint a definir noves pràctiques professionals en l’ampli camp del treball social.   Aquesta assignatura us permetrà conèixer els aspectes més importants vinculats a l’evolució històrica del serveis socials, què s’entén en l’actualitat per serveis socials tenint en compte les actuacions bàsiques i les diferents tipologies de serveis i com s’estructura el sistema de serveis socials en el nostre país. Al mateix temps, podreu comprovar com el sistema català de serveis socials s’ha convertit en pocs anys en un veritable motor econòmic, un sector emergent capaç de generar nous llocs de treball en un context de crisi com l’actual, a l’hora que està cridat a desenvolupar-se encara molt més en el futur, com posen en relleu l’augment de necessitats d’atenció social actuals i les perspectives demogràfiques de la nostra societat. Se us convidarà, per tant, a reflexionar sobre les noves estratègies que permetin afrontar la reestructuració del sistema per fer-lo més eficient i sostenible, en uns temps en els que els serveis socials ja no treballen en l’antic model de beneficència, sinó en un model de serveis en un mercat obert.

  • Objectius i competències

COMPETÈNCIES:

1) Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen a l’ésser humà com a protagonista de l’educació.

2) Anàlisi i síntesis.

3) Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

4) Gestió de la informació.

5) Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

6) Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

OBJECTIUS:

1) Conèixer els aspectes més importants vinculats a l’evolució històrica de l’Estat del Benestar i els  serveis socials.

2) Definir el què s’entén per serveis socials.

3) Descriure l’estructuració d’un sistema de serveis socials i els àmbits i els principis generals d’actuació.

4) Conèixer les diferents fonts de finançament i els conceptes de provisió i producció dels serveis.

5) Conèixer els drets i els deures dels usuaris.

6) Descriure les diferents tipologies de serveis i les actuacions bàsiques que duen a terme.

  • Continguts

L’assignatura s’estructura en “Mòduls didàctics” dissenyats a partir dels diferents aspectes, antecedents i actualitat que configuren els Serveis Socials. Aquests Mòduls estan dividits en:

 El mòdul didàctic 1 està dedicat als aspectes conceptuals, amb la introducció a la naturalesa dels serveis socials, a nivell tècnic, des d’un punt de vista conceptual ampli i específic; i, des de la vesant organitzativa i funcional, com a funció, com a organisme, com a sistema i com a institució.  A nivell jurídic, es revisa el què hi ha aprovat i a debat internacional, nacional i autonòmic, fent referència a la declaració universal dels drets humans, la carta social europea, la carta dels drets fonamentals de la unió europea, el comunicat de la comissió sobre els serveis socials d’interès general de la UE, la constitució espanyola, l’estatut d’autonomia, etc. I respecte la distinció dels termes propers, revisa els conceptes de caritat, beneficència, assistència social, acció social, seguretat social, treball social, intervenció social, i dels serveis socials.

  El mòdul didàctic 2 tracta de les dimensions operatives dels serveis socials amb un esquema general de la definició i anàlisis dels elements, necessitats i aspiracions des de diferents òptiques a partir del seu caràcter universal. I de la definició operativa atén els conceptes i els elements que intervenen en els serveis socials.

 El mòdul didàctic 3 engloba els antecedents, desenvolupant una revisió històrica des del concepte de la pobresa i la caritat medieval, els canvis socials, econòmics, demogràfics, etc. que es van produir a partir del renaixement per dirigir-se a l’aprovació i definició de la llei de la beneficència: responsabilitats i abast, la greu situació de la infància i la regularització de mesures especifiques, els canvis en l’època de la industrialització i les repercussions en la qüestió social i política que transcorren fins la transició democràtica. Tots aquests seran els temes que junt amb el desenvolupament de la gestació dels serveis socials a partir de la constitució espanyola, els ajuntaments democràtics, les lleis i mesures que s’han anat establint i modificant, presenten una visió històrica dels serveis socials imprescindible per entendre la seva evolució fins arribar als grans debats del 2005  que han obert una nova etapa dels serveis socials a partir del 2006.

 El mòdul didàctic 4   explica la última fase en que es desenvolupa la  regulació dels serveis socials actuals a Catalunya. Es dona una visió des de la vessant legislativa, atesa la novetat de la majoria de les normes, algunes d’elles encara en fase de desplegament. L’actualitat dels nous serveis socials es veu reforçada per la nova llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, a la Convenció dels drets dels infants, i a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a nivell internacional i ratificades per l’estat Espanyol, entre d’altres lleis de protecció a les dones contra la violència de gènere, els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, etc., atenent la relació que tenen amb els serveis socials en quant als principis rectors, els objectius i funcions, l’accés, els drets i deures, la planificació, l’organització, l’estructuració dels serveis, la cartera de serveis, la distribució competencial, les responsabilitats públiques i del sector privat, el finançament, els efectes legals i la participació ciutadana.

  • Materials i eines de suport

Normativa bàsica:

a. Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

b. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

c. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Llibres:

d. Aliena, R. Descenso a la periferia. Ed. Nau llibres. Universitat de Vic, 2005

e. Vilà, A. Serveis socials:fonaments. Universitat Oberta de Catalunya, 2010

Webs:

f. CEESC

g. Colectivo Zotikos

h. Diputació de Barcelona

i.  Dixit

j. Generalitat de Catalunya

k. Blog de Jordi Planella

l. Ministeri de Sanitat, Politica Social i Igualtat

  • Consulta del model d’avaluació

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació continuada, la qualificació final de la qual té un creuament amb la nota d’una prova de síntesi, i d’altra banda mitjançant la realització d’un examen final. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)

La qualificació final de l’assignatura (FA) es pot obtenir per dues vies: En cas de FC aprovada: Amb prova de síntesi s’aplica la fórmula de ponderació percentual en què la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 60% i la de la prova de síntesi un pes del 40%. És condició necessària haver obtingut una nota mínima de 3,5 en la prova de síntesi per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a l’ obtinguda a la prova de síntesi. Amb examen s’aplica la fórmula de ponderació percentual en que la nota final d’avaluació continuada (FC) té un pes del 35% i la nota final d’examen (FE) un pes del 65%. És condició necessària haver obtingut una FE mínima de 4 i que la FC sigui superior a la FE per poder aplicar la fórmula. En cas contrari la FA de l’assignatura serà igual a la FE. En cas de FC no aprovada, la FA serà igual a la qualificació final d’examen (FE).

  • Avaluació final

Com s’ha comentat, aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

  • D’una banda, si s’ha superat l’Avaluació Continuada (AC), es pot realitzar una prova presencial de síntesi (amb una nota superior a 3.5). La qualificació final de l’assignatura s’obtindrà del creuament entre la nota de la prova de síntesi (40%) i la nota de l’AC (60%).
  • Per l’altra, si no s’ha superat o no s’ha realitzat l’avaluació continuada, es pot fer un examen final presencial.

Així doncs, la fòrmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EXFp.

La meva opinió personal

Complicada d’avaluar aquesta assignatura… Per un lloc teniem els materials,…. així així… antecedents i serveis socials actuals… doncs de tot un poc, lectura poc amena, i poc profitosos per a fer les PAC’s… Només la primera PAC és grupal… Per la segona PAC calia llegir-te un llibre Descenso a Periferia de Rafael Aliena, el qual t’envien en els materials… I, per a la darrera PAC, cal ressoldre un cas pràctic, sense cap tipus d’indicació, suggeriment, recomanacions,… “bonico, ací tens un cas pràctic, fes el que vullgues/pugues“. Considere que ha mancat explicació (per part del docent o als materials)… Jo tinc la sort de conèixer alguna cosa del mòn laboral social, però, estic convençut que hi ha gent que no tenia ni idea… I, malgrat conega algunes coses del mòn social, no sóc ni molt menys un expert, ni un entès, per tal de ressoldre un cas pràctic, sense saber quins passos donar… També, ha estat una assignatura estressant en quant al fòrum de l’assignatura, aquest ha estat un poc liós fins l’últim moment…

La PS era un cas pràctic, com la PAC 3, però, canviant el cas pràctic…

El pare va abandonar a la familia, i està en altra dona i te altra filla de 2 anys. La mare treballa 11 hores al dia sense contracte, va estar víctima de maltractament per part del pare. L’àvia paterna viu encara al nucli familiar, artrosis, i li tira encara a la nora que va deixar escapar al seu fill… la nora encara pensa que ha de tindre cura de la seva sogra…

3 fills menors d’edat: un de 17 en problemes psicològics, una de 15 que consumeix cannabis i va en skins, i altre de 8 que no recorde que deia d’ell…

La casa plena de bruticia, roba per terra,… la mare va de contenidor en contenidor de roba arreplegant roba perquè no pot dedicar temps a netejar roba… El fill major, dorm al menjador per mancança d’espais,…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s